Daagt uit tot leren en ontwikkelen

 

Artikel 1 Definities

Colbers-advies:                    Onder Colbers-advies wordt verstaan alle personen die onder deze naam werkzaamheden uitvoeren.

Opdrachtgever:                   Onder “Opdrachtgever” wordt verstaan de (rechts)persoon met wie Colbers-advies een overeenkomst is aangegaan.

Werkzaamheden:               Onder “Werkzaamheden” wordt verstaan de door Colbers-advies georganiseerde

training, opleiding, cursus, seminar, congres, studiedag, begeleiding, advisering of

coaching en het vervullen van tijdelijke functies of vergelijkbare activiteiten.

 

Artikel 2 Toepasselijkheid

2.1  Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen Colbers-advies en Opdrachtgever, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2.2 Algemene (inkoop) voorwaarden, onder welke benaming ook, van Opdrachtgever zijn uitgesloten.

 

Artikel 3 Overeenkomst

3.1 Een overeenkomst tussen Colbers-advies en Opdrachtgever komt tot stand nadat Colbers-advies de voor akkoord getekende offerte of opdrachtbevestiging van Opdrachtgever heeft ontvangen, dan wel nadat Colbers-advies een aanbod schriftelijk heeft aanvaard.                                 

3.2 De overeenkomst is beëindigd, zodat de eindafrekening door Opdrachtgever is goedgekeurd en voldaan, binnen een termijn van 30 dagen. Indien Opdrachtgever niet binnen deze termijn schriftelijk heeft gereclameerd, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

3.3 Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst dient te geschieden bij aangetekend schrijven. Indien Opdrachtgever de overeenkomst tussentijds beëindigd, is Opdrachtgever het volledig overeengekomen bedrag verschuldigd, alsmede alle door Colbers-advies ten gevolge van de beëindiging gemaakte kosten.

3.4 Indien Opdrachtgever de met Colbers-advies gesloten overeenkomst annuleert voordat met uitvoering daarvan door Colbers-advies een aanvang is gemaakt, is Opdrachtgever aan Colbers-advies de volgende vergoeding verschuldigd. Bij annulering langer dan een maand voor aanvang van de werkzaamheden 25% van het overeengekomen bedrag; bij annulering korter dan een maand voor uitvoering van de werkzaamheden 50% van het overeengekomen bedrag.

 

Artikel 4 Werkzaamheden

4.1 Colbers-advies zal zich inspannen om de werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen uit te voeren.

4.2 Indien het contract de naam van een medewerker is genoemd, zal Colbers-advies enkel met instemming van de opdrachtgever, een andere medeweker de werkzaamheden (mede) laten verrichten wanneer dit voor de uitvoering van werkzaamheden noodzakelijk is.

4.3 Door Colbers-advies genoemde termijnen zijn geen fatale termijnen. Overschrijding van termijnen leidt niet tot aansprakelijkheid van Colbers-advies tenzij er sprake is van grove schuld of grove nalatigheid.

4.4 De werkzaamheden zijn beëindigd, zodra de termijn in artikel 3.2 is verstreken en aan de in dat artikel genoemde voorwaarden is voldaan.

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

5.1 Colbers-advies is slechts aansprakelijk voor eventuele schade die het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van een aan Colbers-advies verwijtbare tekortkoming in de uitvoering van de werkzaamheden. De aansprakelijkheid geldt tot ten hoogste het bedrag van de overeenkomst. Colbers-advies is nimmer aansprakelijk voor de gevolgschade.

5.2 Voor schade voortvloeiend uit door Colbers-advies ingevolgde de overeenkomst geleverde werkzaamheden, gegeven adviezen of schade veroorzaakt door bij uitvoering van werkzaamheden ingeschakelde personen, is Colbers-advies slechts dan aansprakelijk indien er sprake is van opzet en/of grove schuld door Colbers-advies en/of van de door Colbers-advies ingeschakelde derden.

5.3 Opdrachtgever vrijwaart Colbers-advies voor alle aanspraken van derden uit hoofde van door hen geleden schade, voortvloeiend uit de overeenkomst tussen Opdrachtgever en Colbers-advies, tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld door Colbers-advies.

 

Artikel 6 Vertrouwelijke informatie/geheimhouding

6.1 Opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden die Colbers-advies voor het goed uitvoeren van de overeenkomst nodig heeft, tijdig in gewenst vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. Indien de Opdrachtgever dit verzoekt, worden de ontvangen stukken, na beëindiging van de overeenkomst aan Opdrachtgever geretourneerd of vernietigd. Colbers-advies en/of door haar ingeschakelde derden behandelt/ behandelen de van Opdrachtgever verkregen informatie vertrouwelijk.

6.2 De kosten van vertraging van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 7 Intellectueel en industrieel eigendom

7.1 Het intellectueel en industrieel eigendom op de door Colbers-advies ter beschikking gestelde diensten en materialen berust bij Colbers-advies. Deelnemers aan open activiteiten mogen het door Colbers-advies ter beschikking gestelde materiaal uitsluitend gebruiken t.b.v. eigen activiteiten in de school.

7.2 Opdrachtgever is niet bevoegd diensten of producten afkomstig van Colbers-advies aan derden aan te bieden, tenzij met schriftelijke toestemming. Voor elke overtreding van deze bepaling is Opdrachtgever aan Colbers-advies een boete verschuldigd van € 5.000,00 per gebeurtenis, onverminderd het recht van Colbers-advies om aanspraak te maken op vergoeding van de volledige (in) directe schade.

 

Artikel 8 Betaling en facturering

8.1 Tenzij anders overeengekomen dienst Opdrachtgever 50% van de totale factuur te voldoen na ondertekening van het contract, 35% na uitvoering van 2/3 van de werkzaamheden en 15% na afronding van de opdracht.

8.2 Betaling van de factuur dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst daarvan, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

8.3 Alle door Colbers-advies gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW. Bij zogenaamde fiscaal “niet-vrijgestelde” activiteiten wordt de van toepassing zijnde BTW in rekening gebracht.

8.4 Colbers-advies is gerechtigd Opdrachtgever een rente van 1,25 % per maand in rekening te brengen indien de betaling van de verschuldigde factuur niet binnen de termijn van 30 dagen betaald is. Daarnaast is Colbers-advies gerechtigd om alle ter incasso gemaakte (buiten) gerechtelijke kosten op Opdrachtgever te verhalen.

 

Artikel 9 Klachten

9.1 Klachten en/of opmerkingen over door Colbers-advies geleverde producten en diensten dient Opdrachtgever binnen 14 dagen na constatering bij aangetekend schrijven aan Colbers-advies te melden. Een klacht of andere opmerking ontslaat Opdrachtgever niet van de verplichting tot tijdige betaling.

9.2 Colbers-advies zal binnen 5 werkdagen de klacht in behandeling nemen en stelt Opdrachtgever binnen 3 werkdagen hiervan op de hoogte.

9.3 Klachten worden binnen 4 weken afgehandeld. Bij verwachte overschrijding van deze termijn wordt Opdrachtgever vooraf hierover geïnformeerd.

9.4 Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en gedurende 2 jaar bewaard.

9.5 Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld.

 

Artikel 10 Geschillen

Op alle met Colbers-advies te sluiten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing. De bevoegde Rechtbank is die binnen welks arrondissement het kantoor van Colbers-advies is gevestigd.